Na prodej

CHKO Třeboňsko

Rozcestník na vzdálenější místa

Správa CHKO Třeboňsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa CHKO Třeboňsko 

Valy 121

379 01 Třeboň

Tel.: +420 384 701 011
trebonsko@nature.cz www.trebonsko.nature.cz

Charakteristika oblasti

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je Třeboňsko vyhlášeno i jednou ze šesti českých biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO (od roku 1977).

Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství (celkem 460 rybníků). Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva. Oblast vyniká bohatostí mokřadní a vodní vegetace.

K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (např. Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště).

Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst (městská památková rezervace Třeboň) a vesnic. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Třeboňska území mimořádné v evropském kontextu a dávají mu i vysoký rekreační potenciál. V oblasti je tradičně soustředěn výzkum ekologie mokřadů (Botanický ústav AV ČR), v poslední době bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).

Základní údaje:

Vyhlášení: 1979
Rozloha: 700 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:

NPR - Červené blato, Stará řeka, Velký a Malý Tisý, Žofinka 

NPP - Ruda, Vizír 

PR - Dračice, Horní Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Lhota u Dynína, Losí blato u Mirochova, Meandry Lužnice, Na Ivance, Novořecké močály, Olšina u Přeseky, Rašeliniště Hovízna, Rašeliniště Pele, Rod, Ruda u Kojákovic, Rybníky u Vitmanova, Široké blato, Staré jezero, Trpnouzské blato, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky PP - Branské doubí, Hliníř, Kozí vršek, Písečný přesyp u Vlkova, Pískovna u Dračice, Slepičí vršek, Soví les, V Luhu 

MZCHÚ mimo CHKO Třeboňsko - NPR Řežábinec a Řežabinecké tůně, NPP Kaproun

Jiné údaje: Evropsky významné lokality - Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický rybník, Lužnice - Nežárka, Malý Horusický rybník, Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník, Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň, Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý, Žofinka, Žofina Huť Ptačí oblast - Třeboňsko, Řežabinec IBA - evropsky významné ptačí území Biosférická rezervace UNESCO Ramsarské lokality - Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště

Nejnovější galerie


http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí